Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եզնակեան, Վրթանէս
Title: Կրօնափոխութիւնը բարեկարգութիւն չէ
Publisher (standardized): տպ. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1868
Notes: Շապիկի վրա գրություն՝ Դու յարուցեալ գթասցիս ի վերայ Սիօնի, ժամանակ գթալոյ նորա հասեալ է ժամ:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.` 12x6 սմ։
Թ, 59 էջ։
File size: 15,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia