Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Դժոխքէն փախած մարդ մը կամ դժոխոց սուրհանդակը: Տետր Ա-Է
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Ի Գործարանի Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Տետր Ա-Է: Գրքում ներառված են Ա-Է տետրերը՝ շարունակվող էջակալությամբ: Տետր Ա.-ն ունի տիտղոսաթերթ և շապիկ, տետր Դ.-ն՝ միայն շապիկ: Բ, Գ, Ե, Զ, Է տետրերը շապիկ կամ տիտղոսաթերթ չունեն: Ա և Դ տետրերի շապիկները՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկարներ:
Շարվ. 18x13 սմ։
112 երկսյուն էջ։
File size: 76.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia