Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ռ. Յ. Քյուրքչյան
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Արարեալ Սրբոյ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Հովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Մկրտչի արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14,5x8 սմ։
654 էջ, նկ.։
File size: 127 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia