Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մադաթեան Պետրոս (Սէյեադ)
Title: Զանազան երգք
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վօլդէմարայ Գօթիե
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1859
Notes: Զանազան երգք Տ. Պետրոսի Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց Շամախեցւոյ Սէյեադ մականուանելոյ: Ի լոյս ընծայեաց Ոսկան Տ. Գէորգեան Յովհաննիսեանց Երեւանեցի:
Նոր Քնար Հայաստանի, տետրակ Բ:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
156 էջ։
File size: 32,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 110508-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia