Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Երեք ճառք դամբանական համառօտ
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Ասացեալք յերից վարդապետաց վասն ննջման եւ յուղարկաւորութեանց վասն երանաշնորհ եպիսկոպոսին Պոնտոսի գեր. գեր. Յովհաննէս Գերապայծառի Կիւրղեան: 1874 օգոստոս 18, ի տօնի փոխման ամենօրհնեալ Ս. կուսին. Շապիկին և տիտղոսաթերթին նշված են երեք ճառերի հեղինակների տվյալները՝ Ա.՝ Մ.Վ.Ա., Բ.՝ Պ.Վ.Խ., Գ.՝ Ս.Վ.Զ.:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Բնագիրը՝ հայերեն և հայատառ թուրքերեն:
Տպակից է՝ Ճառ յուղարկաւորութեան մեծանուն և հոյակապ Յակոբայ Չէլէպւոյ (1847); Արձանական ի բարեյիշատակ արհիապատիւ եւ գերապայծառ Տէր Միքայէլ վարդապետ Աղէքսանդրեան արքեպիսկոպոս Երուսաղէմի եւ կաթուղիկոսական խորհրդական, վախճանեալ ի հասակի 45 ամաց ի Գաղկեդոն ի 28 յուլիսի 1865 (1865); Բան դամբանական ի մահ Պետրոս Էֆէնտիի Եաղլըգճեան (1875); Դամբանական ի յիշատակ հանգուցեալ Հ. Կղեմէս վարդապետի Սիպիլեան (1878); Կարօտ եմք (1880); Առաջին քայլ բարւոքման ազգիս հայոց ի Հայաստան (1878); Ճառ խօսեցեալ ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան վարժարանին Սրբոյն Յակոբայ ի Բանկալթի (1885); Գեղարուեստին դերը (1900) գրքերին:
Շարվ.` 16,5x11 սմ։
21 էջ, 1 թ. դիմանկար:
File size: 12,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia