Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ժամագիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Յաթոռ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1875
Notes: Արարեալ Ս. Սահակայ հայրապետի եւ Մեսրոպայ վարդապետի Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Ի պատրիարքութեան Սրբոյ աթոռոյս Տ. Եսայեայ Ս. արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Ներսէսի Ս. արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ.՝ 9x6 սմ։
2 չհ., 660 էջ, 1 չհ. թ. նկ.։
File size: 89,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 252-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia