Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէտէեան, Տիգրան Յարութիւն
Title: Ընթերցարան
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1868
Notes: Աշխատասիրեաց Տիգրան Յարութիւնի Տէտէեան: Երկրորդ տպագրութիւն: Շապիկը զարդափակ: Շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 13,5x9,5 սմ։
192 էջ, նկ.:
File size: 25,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia