Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան, Ղեւոնդ
Title: Կրթութիւն կանոնաց գաղղիերէն լեզուի սրբագրեալ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1875
Notes: Գրեց հ. Ղեւոնդ վ. Յովնանեան Մխիթ. ուխտէն: (Գ տպագրութիւն): Բնագիրը՝ հայերեն և ֆրանսերեն:
Տպակից է` Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875) գրքին:
Շարվ.՝ 14x7 սմ։
76, 1 չհ. էջ։
File size: 11,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia