Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Առանձար, Մ. Մ.
Title: Կանոնք քաղաքավարութեան նախակրթական դպրոցաց համար
Publisher (standardized): տպ. Յ. Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Գործարան Գ. Ս. Մաղազաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Յօրինեաց Մ. Մ. Առանձար: Ծախիւք գրավաճառ Ք. Մարգարեանի: Տպարանի տվյալը վերցված է նաև բնագրի վերջից: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.՝ 12x8 սմ։
40 էջ։
File size: 27,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia