Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թօտ
Title: Դժոխքն ի՞նչպէս տեղ մըն է
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ե. Յարութիւն Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Հեղինակի անունը նշված է տիտղոսաթերթի դարձերեսին: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Շարվ. 12,5x8 սմ։
15 էջ։
File size: 3,92 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia