Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Ստեփանեան, Ստեփաննոս
Title: Սկզբունք քրիստոնեական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յովհաննու Մարտիրոսեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1880
Notes: Աշխատասիրեց Ստեփանոս Ավագ-քահանայ Տէր-Ստեփանեան: Ծխական-եկեղեցական ուսումնարանների բոլոր բաժանմունքների և միջնակարգ ուսումնարանների առաջին դասատուների համար: Բ. տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 15x10 սմ։
VII, 204, Դ էջ, նկ.։
File size: 38,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia