Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Առաջին տարերք բնական պատմութեան
Publisher (standardized): տպագր. Պողոս Քիրիշչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Պ. Քիրիշճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Ի պէտս մանկանց: Թարգմանեաց` օր Փ. Գէորգեան Կարնեցի: Հրամանաւ Հասարակաց կրթութեան ժողովոյ: Գ. Զարբհանալյանը նշել է «Տարերք բնական» վերնագրով: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 14x8 սմ։
3 չհ., 128, 1 չհ. էջ, նկ.։
File size: 20,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia