Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Րիլ
Title: Կոմսուհին Ուրսուլլա
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վօլդէմարայ Գօթիէ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1859
Notes: Պատմական եւ բարոյական վէպ Րիլի, Գերմանացւոյ: Թարգմանեց՝ Գ. Տ.: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 10x7 սմ։
170 էջ։
File size: 157 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2137
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia