Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վօլդէմարայ Գօթիէ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1858
Notes: Ի լոյս ընծայեաց յօգուտ համազգեաց Ոսկան Տ. Գէորգեան Յովհաննիսեանց Երեւանեցի: Արդեամբք Պ. Յովսէփայ Աստուածատրեան Իզմիրեանց Ղըզլարեցւոյ:
Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Դ:
Տպակից է` Զանազան երգք. Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ա (1855); Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Կարապետեան Աշըգ Շիրին մականուանելոյ (1856); Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Շահրամանեանց Նիրանի մականուանելոյ (1856); Զանազան երգք Պ. Պետրոսի Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց Շամախեցւոյ Սէյեադ մականուանելոյ (1857); Զանազան երգք. Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Բ (1859); Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց. Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ե (1859) գրքերին:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
117, 2 չհ. էջ։
File size: 18,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-381
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia