Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովհաննէս Դրասխանակերտցի
Title: Պատմութիւն հայոց
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վլադիմիրայ Գոտիէ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1853
Notes: Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմութիւն հայոց: Ի լոյս ընծայեաց Մկրտիչ Էմին՝ տեսուչ Լազարեանց ճեմարանի Արևելեան լեզուաց:
Շարվ. 16x10 սմ։
ԺԵ, 219, 1 չհ. էջ։
File size: 75,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia