փակիր գրադարանի այս բաժինը Գանձակ
Դիտել փաստաթուղթը Երգ վասն պաշարման Կարուց բերդին և անակնունելի յաղթութեան Ռուսաց ի վերայ լերին որ կոչի Ալաճայ անդ ի Շիրակ մերձ յԱնի 1877 ամի ի յ3-ն հոկ.-ի 6-ն նոյեմբերի
Դիտել փաստաթուղթը Խղճութեան արգասիք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դասատետր ազգային պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Շտեմարան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վասն յաղթութեան ռուսաց եւ առման Արդահան, Բայազիդ, Կաղզուան, Բաթում, Կարս քաղաքաց և զանազան տեղեաց