Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պալապանեան, Արմենակ
Title: Եղծ զրպարտութեանց որ ի տետրակն տպեալ ի Կ. Պօլիս եւ մակագրեալ կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրեաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի, ևն
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յարութիւնի Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1859
Notes:
Տպակից է` Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի (1858); Պատասխան բողոքականաց յայտարար ճշմարտութեան ընդդէմ հակաս վարդապետութեանց Շիշմանեանի կոչուած գրքին (1884); Նարեկը եւ իւր աշխարհաբար թարգմանութիւնը (1905); Համառօտ նկարագիր պապական դրութեան (1864); Յուշատետր (1885) գրքերին:
Հեղինակը վերցված է գրքի 3-րդ էջից:
Շարվ. 12x7 սմ։
50 էջ։
File size: 11,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 91386-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia