Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միւսէ Ալֆրետ
Title: Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը
Publisher (standardized): տպագր. Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1875
Notes: Երրորդ տիպ, հատոր առաջին: Թարգմանեց Գր. Չիլինկիրեան: Տէր-հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան:
Տպակից է՝ Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը: Հտ. 2 (1873) գրքին:
Շարվ.` 15x10 սմ։
165, 2 չհ. էջ։
File size: 35,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia