փակիր գրադարանի այս բաժինը Թեոդոսիա
Դիտել փաստաթուղթը Ալաֆրանկա
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան նոր եւ դիւրիմաց ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգիրք ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Արեւն ու մոլորակները
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Երկրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Աւագ երեքշաբթի
Դիտել փաստաթուղթը Աւագ երկուշաբթի
Դիտել փաստաթուղթը Աւագ չորեքշաբթի
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան հաւատոյ մարմնառիկ տնօրէնութեանցն Քրիստոսի եւ պատուիրանաց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Եգիպտոսի հնութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի
Դիտել փաստաթուղթը Երեխայի կենաց առաջին տարիները
Դիտել փաստաթուղթը Երկինք եւ երկնային մարմինք
Դիտել փաստաթուղթը Երուսաղեմի առումն ու տաճարին կործանումը
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն խօսք առ տղայս
Դիտել փաստաթուղթը Զէնիաթ-Ղէնիաթ
Դիտել փաստաթուղթը Զրուցատրութիւն ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան լեզուին ռուսաց ի պէտս ժողովրդական դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Ժլատ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն յաղագս զինուորական պարտաւորութեան, բարձրագոյնս հաստատեալ ի 1 յունուարի 1874
Դիտել փաստաթուղթը Կոչումն ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կոստանդնուպօլսոյ առումն յՕսմանեանց յամի տեառն 1453
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն քաղաքական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն հայերէն լեզուի ի պէտս ժողովրդական դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պատմութիւն (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր առակք Քռիլովի
Դիտել փաստաթուղթը Հեգարան հայ լեզուի (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Մխիթարեանց երազայոյս մէկ կարծեացը քննութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն եւ կանոնք բարեկարգութեան Խալիպեան ուսումնարանի ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Յանգարան կամ բառգիրք յանգաց հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական կեանք
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Ա (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս Ե վեհափառ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1843-1857 (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր եւ զուարճալի ընթերցարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերական որ է այբբենարան եւ ընթերցարան տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 10
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 11
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 12
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 13
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 14
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 15
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 16
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 3
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 4
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 5
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 6
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 7
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 8
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 9
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խրիմու: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խրիմու: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Մեծին Ներսեսի հայրապետին մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պոլսոյ Մեղուին 160 թուոյն մէկ հատուածին պատասխան
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսք Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Խաչ
Դիտել փաստաթուղթը Վարդենիք
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Վարքագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան Խազէզ անուանելոյ ազգային անզուգական բարերարի հանդերձ լուսանկար կենդանագրաւն
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն սրբոց Կուսանացն Հռիփսիմեանց եւ Գայիանեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Անի քաղաքին որ է Բագրատունեաց թագաւորութեան մայրաքաղաքը
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան ի Նոր Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ տօնական ի խորհուրդ Զատկի Սուրբ Յարութեան տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ հինգշաբաթուն
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ ուրբաթու
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ-1309
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ=1311
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ = 1312 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԳ (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԴ –1314 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԶ = 1316
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԷ – 1317
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1869 թուկանին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԸ – 1318
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԹ-1319 (1869, 120 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԹ-1319 (1869, 67 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻ-1320 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ի թուին Քրիստոսի 1861 եւ Հայոց ՌՅԺ-1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1871)