փակիր գրադարանի այս բաժինը Թիֆլիս
Դիտել փաստաթուղթը 1-ое дополненiе къ каталогу библiотеки Эриванской гимназiи (1889)
Դիտել փաստաթուղթը 1-ое дополненiе къ каталогу ученической библiотеки Эриванской гимназiи (1889)
Դիտել փաստաթուղթը 1835 թուին հաստատուած Ռուսաստանի ընկերութիւն
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1899 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1900 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Մշակի» խմբագիր պ. Գրիգոր Արծրունու հասցէին
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ библiотеки Эриванской гимназiи
Դիտել փաստաթուղթը Описанie города Шемахи
Դիտել փաստաթուղթը Ազատ երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն նախապատիւ տոհմին Երուանդեանց ի Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային դիւցազնական աշխարհ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ընտանեկան աշխարհք
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ընտանեկան աշխարհք ժողովրդական բանաստեղծութեան հատուածներով եւ այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգայնութիւն եւ նորա պրինցիպներ
Դիտել փաստաթուղթը Ազդանշան
Դիտել փաստաթուղթը Ալէքսանդրապօլցի «Աշըգ Ֆիզահու երգերը»
Դիտել փաստաթուղթը Ախալցխայի եւ Ախալքալաքի վիճակի հայ առաքելական քահանաներին
Դիտել փաստաթուղթը Ակտ կամ տարեկան հանդէս Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց Թիֆլիզոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ահմէդի տոպրակը
Դիտել փաստաթուղթը Աղասի
Դիտել փաստաթուղթը Աղուանից երկիր եւ դրացիք
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատի բախտը
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթատետր ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք իւրաքանչիւր աւուրց շաբաթու
Դիտել փաստաթուղթը Ամերիկացի Պարլէյի զրոյցները
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան առաջին տարուայ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայերէն լեզուի: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Անահիտ
Դիտել փաստաթուղթը Անահիտ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Անանուն կատակ
Դիտել փաստաթուղթը Անապատում
Դիտել փաստաթուղթը Անբաղդ վաճառականներ
Դիտել փաստաթուղթը Անդամալոյծ
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աներեւոյթ հողագործ
Դիտել փաստաթուղթը Անէծքներ
Դիտել փաստաթուղթը Աննա Սարոյեան
Դիտել փաստաթուղթը Աշխատութիւն եւ հանգիստ
Դիտել փաստաթուղթը Աշնանային երեկոյ գիւղում
Դիտել փաստաթուղթը Աշուղ Պայծառէի երգերը
Դիտել փաստաթուղթը Աշտօնի ընտանիքը
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգրքոյկ ռուսաց լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահական ընթերցանութիւն նեղ եւ խոնաւ բնակարանների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ երեխէքանց
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան ազգերի հին պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Արծիվ Վասպուրականի
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ քաղցրաւենիք շինելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Արութիւն եւ Մանուէլ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ճաշու եւ տօնք իւրաքանչիւր աւուրց ի բոլոր տարւոջն, ըստ նորոյ տօնացուցին (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետիք
Դիտել փաստաթուղթը Բաժակ կախարդական
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն պատմութեան Մովսիսի Խորենացւոյ տպագրելոյն ի Վենետիկ ընդ երկուց ձեռագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Բանահիւսութեան տեսութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Բանաւոր եւ գրաւոր հաշուելու խնդիրներ ծխական դպրոցների համար
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք ռուսերէնից-հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բասկական լէգենդա
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտ մարդիկ
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական խրատք եւ հատուածք արձակք եւ չափաւորք ի պէտս ընթերցանութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւնք երեխայից համար: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բացադրութիւն մայրենի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ընդդէմ գրութեան Գալուստ Շերմազանեանի, որ «Արարատ» լրագրումը փետրվար ամսոյ սոյն ամի տպեալ էր
Դիտել փաստաթուղթը Բէքեր բիձու հանաքը
Դիտել փաստաթուղթը Բղդէ
Դիտել փաստաթուղթը Բնաւորութեան կրթութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Բողոքականութիւն Կովկասու հայոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Բռնի ամուսնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բրիչ
Դիտել փաստաթուղթը Գալիա
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Գանձակի գաւառ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գառնուկ եւ լուսատտնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանիայի մանկավարժական բարձրագոյն հաստատութիւնների գործունէութիւնը եւ հայ ուսանողները
Դիտել փաստաթուղթը Գիշերվան սաբրը խէր է
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Գիւլէ
Դիտել փաստաթուղթը Գիւղական խալիֆայ
Դիտել փաստաթուղթը Գլադստօն
Դիտել փաստաթուղթը Գովեստ վասն պարօն Դաւիթ Գաբեդեան
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական խրատներ երեխաների մտաւորական եւ ֆիզիքական կրթութեան համար տանը եւ ուսումնարանումը
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Գրաբարի համաձայնութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գրանադայի ջրբեր եւ Նիւրենբերգեան ձու
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Թիֆլիզի էժանագին գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր Արծրունու եւ նրա քսանը հինգ տարւայ գրական գործունէութեան առիթով
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Գրօշօ եւ կրակի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Դալալ Ղաղօ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Հտ. 1 (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք միջին դարերի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր աղօթից ի պէտս դպրոցաց ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր աղօթից ի պէտս դպրոցաց ազգիս (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դավի-Դառաբա կամ մի հարսանիք
Դիտել փաստաթուղթը Դաւիթ Բէկ (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Դիմագրաւ ընդդէմ սատան յարուցելոց ամենապատուական նախամայր մաքուր լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ճշմարտութեան Ս. Աւետարանին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան Հայոց Պատմութեան: Գիրք Գ
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան Հայոց Պատմութեան: Գիրք Դ
Դիտել փաստաթուղթը Դիւցազունք ըստ Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական սահմանադրութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դօն Կարլոս
Դիտել փաստաթուղթը Դօն Քիշօտ Լամանշեցի
Դիտել փաստաթուղթը Եզիդի Մկրտչենց տունը
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայրը եղբօր դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Երեխաների առ իրենց ծնողք պարտաւորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Երեք կատուի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երեք օր ճանապարհին
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բարեկամ կամ Պետրոսի ճանապարհորդութիւնը դէպի Ճապոնիայ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք հայոց կրօնի եւ յատկութեանց մասին
Դիտել փաստաթուղթը Երկու քոյր
Դիտել փաստաթուղթը Երկունք
Դիտել փաստաթուղթը Երուանդ երկրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Երրորդ ոսկի
Դիտել փաստաթուղթը Զինւորների ամենասովորական աչքացաւն ու նրանից հեռու մնալու միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Զուր յոյսեր
Դիտել փաստաթուղթը Էս էլ քի մօցիքլութին կամ զակուսկա, ճաշ, իրիգնահաց
Դիտել փաստաթուղթը Էվէլինա
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր աշխարհագրութիւն (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր աշխարհագրութիւն: Առաջին տարի (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր աշխարհագրութիւն: Երկրորդ տարի (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր պատմութիւն: Հտ. Ա (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր տեսութիւն արեւելեան նոր գրաւոր լեզուի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայ երեխաների համար (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայ երեխաների համար (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայաբերութիւն Ներսիսեան դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր հատուածներ
Դիտել փաստաթուղթը Թամար
Դիտել փաստաթուղթը Թաւամազ մեղու
Դիտել փաստաթուղթը Թզուկ
Դիտել փաստաթուղթը Թէոդորոս Ռշտունի
Դիտել փաստաթուղթը Թիֆլիսեցոց մտաւոր կեանքը
Դիտել փաստաթուղթը Թշուառ Եղիսաբէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թշւառ Լիզա
Դիտել փաստաթուղթը Թովմաս եղբօր տնակը (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Լեւոնի (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանական խնդիրների ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնորս
Դիտել փաստաթուղթը Թռչող միտք կամ մեր Կովկասի հիմիկվան լրագիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ատենի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Ժան Բատիստ Լիւլլիի մանկութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս կուզէք
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս պահպանուէլ խօլերայից
Դիտել փաստաթուղթը Իսլամ
Դիտել փաստաթուղթը Լալօ
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար ցուցակ Կեդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրեանց
Դիտել փաստաթուղթը Խաթ-սաբա
Դիտել փաստաթուղթը Խամսայի մէլիքութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Խաչակիր օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Խաւարից դէպի լոյս
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր երկաթէ ճանապարհի վերայ դէպ ի Հնդկաստան
Դիտել փաստաթուղթը Խոչնդոտ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց եւ նշանաց եւ խորհրդոյ քրիստոսական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Խօսակցութիւն օրիորդաց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Խօսող կաղնի
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Ծնողասէր Թեկղին եւ իր բարի գործքերն: Հտ. I
Դիտել փաստաթուղթը Ծնողասէր Թեկղին եւ իր բարի գործքերն: Հտ. II
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր պատմութիւն Հայաստան աշխարհին եւ տեսութիւն հին Հայաստանի եւ նրա այժմեան վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկոսական ընտրելիներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ շահերի նախանձախնդիր անձինքների կողմից
Դիտել փաստաթուղթը Կայծեր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Հայկազեան-Ուսումնասիրաց ընկերութեան Փարիզու
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Թիֆլիզի ընկերութեան հայերէն գրքերի հրատարակութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար Թիֆլիզի նահանգի (Գուբերնիի մէջ)
Դիտել փաստաթուղթը Կարէնի սրինգը
Դիտել փաստաթուղթը Կարմիր լապտեր
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակը (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր մարդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուրը իբրեւ միջոց տկարութիւններից զգուշացնելու համար
Դիտել փաստաթուղթը Կըռթ-կըռթ
Դիտել փաստաթուղթը Կիւրակնօրեայ տեխնիքական դասընթացքները
Դիտել փաստաթուղթը Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կռուածաղիկ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն թուաբանական
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիք Յակոբայ Կարենեանց հեղինակութեան վրա
Դիտել փաստաթուղթը Կրքեր եւ նոցա ազդեցութիւնը առողջութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դասագիրք աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մանկավարժութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասուն եւ հինգամեայ գոյութեան (1824-1899)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն ֆիզիքական աշխարհագրութեան: Ա գրքոյկ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ սոփերք հայրենեաց գործքերի վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարք Յովհաննու աւագ քահանայի Մարտիրոսեան Ոսկերչեանց Վաղարշապատեցւոյ ընդ ինչ ինչ գրաւոր գործոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տեսութիւն երկրի եւ լոյսի մասին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ հայոց Սրբոյ Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի աստուածային շնորհաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի դաստիարակութեան տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն նորավարժ ուսանողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հնչիւնների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նշանագրեր
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նշանագրեր (1900)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ պատմութեան դասագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց բարեգործական ընկերութիւն Կովկասում
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գիրը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց մամուլը Ռուսաստանում եւ Կովկասի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենասէր տիկին
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենիքի պահանջներ և հայ գիւղացին
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս այցելութեան Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց Տեառն Մատթէոսի ի հոգեւր դպրոցն հայոց Տփխիսայ ի 16 յունիսի 1859 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ կտակակատարաց հանգուցեալ Յովսէփ Էֆենդեանցի, Գրիգոր Իզմիրեանցի և Աւետիք Սվէչնիկեանցի և քաղուածք Յովսէփ Էֆենդեանցի հաշուեմատենից յ2-էն օգոստոսի 1862 ամի մինչ ց1-ն յունվարի 1872 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ մտից եւ ծախուց Նորաշենու Ս. Աստուածածնայ եկեղեցւոյ Թիֆլիզու վասն 1881 և 1882 ամաց
Դիտել փաստաթուղթը Հասարակաց բժշկականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հասունեան քաղաքականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հարեւաններ
Դիտել փաստաթուղթը Հացի խնդիր
Դիտել փաստաթուղթը Հենչէլի բանաւոր եւ գրաւոր հաշուելու խնդիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն նորահասակ մանկանց համար: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն նորահասակ մանկանց համար: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հնութիւնք Ակնայ
Դիտել փաստաթուղթը Հողային եւ անձնական իրաւունքը Հին Հայաստանում
Դիտել փաստաթուղթը Հողի արդիւնաբերութիւնը եւ հասարակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հռիմինիացին Փրանկիսկէ
Դիտել փաստաթուղթը Հսկայ-մրջիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հրապարակական պատասխանի ընդդէմ զրպարտութեանց Դաբաղ Ղաղօյի
Դիտել փաստաթուղթը Հրատարակութիւն Կովկասի բժշկական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն բառբառոյ Հայաստանի Վանեցւոյն առ ամենայն հայս
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ առեւտրական հաշուարարութիւնների: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղի աստղագէտը կամ Շուշի բերդի հիմնարկութիւնը 1752 թուականում
Դիտել փաստաթուղթը Ղարիբ Մշեցին
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Դաւրէժից Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Վեզուվեան հրաբուղխ սարի վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն դէպի Ելիսավետպօլի նահանգը
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառախօսութիւն եւ համարատուութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Մահ
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ ձեռագիր մատենից գրադարանի Սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ մատենից գրադարանի Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Մայրական դաստիարակութիւնը բնութեան օրինաց վերայ հիմնուած
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երկրորդ տարի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական աշխարհ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական վէպեր
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժական նամակներ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժական տարակուսանքներ մեր մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ եւ սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Մասեայ որդւոյն, Եղիշէի օրհնութեան քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ: Մաս Բ-Գ
Դիտել փաստաթուղթը Մատաղահասների գերեզման կամ մարմնաշարժութիւն (ձեռնամոլութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Մարդու կազմուածք
Դիտել փաստաթուղթը Մարմնակազմական կամ անատօմիական բառարան լատիներէնից և ռուսերէնից հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ մարդերի պատմութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Մեղուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մեր նեարդերը
Դիտել փաստաթուղթը Մի կտոր հացի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մի համառօտ հայեացք XIX-րդ դարի հայ հոգեւորականութեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Մի քանի խօսք խօլերայի պատճառների եւ նորանից զգուշանալու միջոցների վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Միջի մարդ կամ մոցիքուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մողնւոյ եկեղեցւոյ աւագ քահանայ եւ Վրաստանի եւ Իմերեթի թեմի հայոց վիճակաւոր կօնսիստորիայի անդամ Արիստակէս Բէնգլեանցին ի սրտէ նուէր
Դիտել փաստաթուղթը Մովսէս Խորենացին եւ հայոց հին վէպերը
Դիտել փաստաթուղթը Մորեխ եւ նորան ջնջելու հնարներ
Դիտել փաստաթուղթը Մուզայք Հայաստանի: Նոր երգարան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Մուզայք Հայաստանի: Նոր երգարան (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Մտքի մշակը
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Պարոնեանի երկասիրութիւնները: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս Քրիստոսի մկրտութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկներ
Դիտել փաստաթուղթը Նաթան իմաստուն
Դիտել փաստաթուղթը Նալայ ու Դամաեանտի
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն գրաբառ լեզուի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրօնագիտութեան ըստ ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նախապաշարմունք
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ փոքր Հէնրիի վրայ իր մօրաքոյրից
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս V Աշտարակցին վարդապետ ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս եպիսկոպոսը Դանիէլ կաթողիկոսի ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր Ներսէս Ե-ի կենսագրութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Նկատողական ուսում
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան կամ սկիզբն ընթերցանութեան Հայոց հանդերձ կարեւոր գիտելեօք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ռուսաց լեզուն վեց ամսում սովորելու
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ռուսերէն լեզուի (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան Սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Նախիջեւանի հիմնարկութեան պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Շուշանիկ դուստր մեծին Վարդանայ հայոց սպարապետի
Դիտել փաստաթուղթը Ո՞վ է հնարել երկաթուղին
Դիտել փաստաթուղթը Ո՞վ է մեղաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ ի Ս. կաթուղիկէն
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկէ ասեղներ
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի աքաղաղ (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի ձկնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտաւորք
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց գործնական շերամապահութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն առաջնորդի Հայոց Ատրպատականի Գէորգայ արք եպիսկոպոսի Վեհապետեան ի Թէհրան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսման նախագիծ ազգային ուսումնարանների համար
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն առողջապահութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնարանի առողջապահութեան հարցեր
Դիտել փաստաթուղթը Չինական առասպելներ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս եղանակք տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս երգ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Պապի ձեռնոցները
Դիտել փաստաթուղթը Պասկալ: Նրա կեանքը եւ գիտնական գործունէութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Յակոբայ Կարինեանց գրուածքի դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թթ.): Հտ. Ա (1824-1850 թթ.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խալիպեան ուսումնարանին ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետաց Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն և որդւոյն նորին Դիոկղետիանոսի և եօթն իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գրականութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մենաստանին Հառիճոյ ի Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Պատուաստման կամ ծաղիկ կտրելու նշանակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պատրիկեանի նամակները
Դիտել փաստաթուղթը Պարապ վախտի խաղալիք
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Պարսկական զրոյցներ
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Հ. Ադամեան
Դիտել փաստաթուղթը Պերճ Պռօշեանցի համառօտ կենսագրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պէպօ
Դիտել փաստաթուղթը Պըլը-Պուղի
Դիտել փաստաթուղթը Պստիկ է, բայց չստիկ է
Դիտել փաստաթուղթը Պօլուիմպէրիալ
Դիտել փաստաթուղթը Ջիւանու քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Ռընէ
Դիտել փաստաթուղթը Ռօբինզօնի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Սամուէլ Մուրատեանի կտակի խնդիրը
Դիտել փաստաթուղթը Սայեաթ-Նօվա
Դիտել փաստաթուղթը Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Սասմայ ծռեր
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Սէր
Դիտել փաստաթուղթը Սէր կամ մահ
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Սիրի՛ր թշնամիներուդ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Սիֆիլիս
Դիտել փաստաթուղթը Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական դասագիրք աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնեական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնէական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցոյ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին Կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին Կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր Կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր Կտակարանի հայ տղաոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն հայ տղայոց եւ աղջկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Սօս եւ Վարդիթեր
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Վանի արձանագրութիւնները եւ նրանց նշանակութիւնը առաջաւոր Ասիայի պատմութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Վարդ եւ Մանիշակ
Դիտել փաստաթուղթը Վարդարան ի պէտս վարժութեան դեռահասակ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք զուարճալի անցից յորս պարունակին խրատական եւ իմաստալից ասացուածք
Դիտել փաստաթուղթը Վէրք Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհէլմ Տէլլ
Դիտել փաստաթուղթը Վույ քի իմ վէչէր
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Տանու բժիշկ կամ հասարակաց բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Տանտիկին եւ խոհանոց
Դիտել փաստաթուղթը Տասն պատգամք կամ բարոյական պարտացոյց
Դիտել փաստաթուղթը Տասնամեակ Սահականուշեան օրիորդաց հոգեւոր ուսումնարանին հայոց Աղէքսանդրապօլու
Դիտել փաստաթուղթը Տասնուհինգ տարի անցած
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ գուշակութիւնք Խիկարի
Դիտել փաստաթուղթը Տարրական ֆիզիկա
Դիտել փաստաթուղթը Տաւիղ յիսնաղի
Դիտել փաստաթուղթը Տեսական եւ գործնական առաջնորդ ռուս լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն տասնամեայ գործողութեանց եւ հաշուոց հոգաբարձուաց Ներսիսեան հայոց հոգեւոր ուսումնարանին Տփխիսայ ի 1851-ց 1861 ամն
Դիտել փաստաթուղթը Տէրսիմ
Դիտել փաստաթուղթը Տղամարդկանց խրատ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար ընտանեկան 1874-1875 թ.
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն մատենից
Դիտել փաստաթուղթը Փակուած դրան մօտ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձ լեզուագիտական մի դրութեան յորում բովանդակի բացատրութիւն արմատոց այբուբենի տառից պատշաճեալ հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառու Րիշարի խրատները կամ հարստանալու միջոց
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Հենրիկոսի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Մէգն ու նորա մանուկները
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ ձեռնարկ գործնական տնտեսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մի խօսք Հռովմէական եկեղեցւոյ գլխաւորութեան մասին
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհիկ լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գրաբար լեզուի հայոց 'ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն մայրենի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քնար-Մուզայի
Դիտել փաստաթուղթը Քնարիկ մանկական
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն հայոց (Մասն Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն հայոց (Մասն Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն հայոց (Մասն Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն հայոց (Մասն Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական նախագիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն և ՌՅԵ-1305 հայոց թուականի (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ 1306-ՌՅԶ հայոց թուականի (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺ-1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312 (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի և ազգիս հայոց ՌՅԻԵ-1325
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԶ-1326 (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան Ազգիս Հայոց 3986 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԻԸ-1328-ՌՅԻԹ-1329 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց»
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼ-1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼԱ-1331 (1881, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1884 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼԳ-1333: ԻԴ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրլէանի կոյսը
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիզիքական, ժողովրդագրական եւ քաղաքական աշխարհագրութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսերէն այբբենարան եւ սկզբնական ընթերցանութեան գիրք, այլ եւ այլ գործնական կրթութիւններով (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին կամ սէր եւ ատելութիւն