Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր կտակարանի
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէրօյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Արդեամբք եւ ծախիւք գրավաճառ Ք. Մարգարեանի: Թվայնացված օրինակը վերջից թերի է, տիտղոսաթերթը՝ պատռված, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 12x8,5 սմ։
158 էջ, նկ.։
File size: 8,98 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia