փակիր գրադարանի այս բաժինը Մոսկվա
Դիտել փաստաթուղթը Catalogue des livres de la bibliothèque fondamentale de l'institut Lazareff des langues orientales
Դիտել փաստաթուղթը Дело турецкаго армянина Гульгульяна
Դիտել փաստաթուղթը Исторiя Арменiи
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1896)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային յառաջադիմութեան մասին մի քանի խօսք
Դիտել փաստաթուղթը Աղէքսանդր Բ. կայսր Ռուսիոյ 1855-1880
Դիտել փաստաթուղթը Ամուսնական խնդիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Անուշաւան ի գերեվարս
Դիտել փաստաթուղթը Աշըղ-Հազիրի երգերը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին հոգեղէն կերակուր հայազգի երեխաների համար
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն քերականութեան յորում պարունակին հոլովմունք անուանց, դերանուանց... հայերէն, տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան աւանդութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ բանաստեղծութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ: Հտ. 1 (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ: Հտ. 2 (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն հրովարտակք, կանոնադրութիւնք եւ ցուցակ Լազարեանց Ճեմարանի արևելեան լեզուաց ի Մոսկով և կանոնք նորին բարձրագոյնս հաստատեալք
Դիտել փաստաթուղթը Գասպարեան աղքատանոց վասն հայազգի տնանկաց ՛ի Մոսկուա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մնացորդաց ըստ հնագոյն հայ թարգմանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Մոսկվա, 1859)
Դիտել փաստաթուղթը Դքսուհի դը Շեվրեօզ
Դիտել փաստաթուղթը Դօն-Էմմանուէլի (Ա.Բ.) բանաստեղծութիւններից մի քանի ոտանաւորներ
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր եւ քոյր
Դիտել փաստաթուղթը Երգք վարժապետի Պատկանեան
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք Պ. Պետրոսի Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց Շամախեցւոյ Սէյեադ մականուանելոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Կարապետեան Աշըգ Շիրին մականուանելոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Շահրամանեանց Նիրանի մականուանելոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ խելօք եւ ուսումնասէր երեխայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրէայ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Լեւոնի վիշտը
Դիտել փաստաթուղթը Խմբագիր չափածոյ բանից Մսերայ Մագիստրոսի Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկահատութեան հնարողը. դօքտօր Ջէններ
Դիտել փաստաթուղթը Ծանօթութիւն յաղագս կենաց Զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսավորչին Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք վասն ընդունելոյ ձրիավարժ որդեգիրք ի Լազարեան ճեմարանը արեւելեան լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Կոմսուհին Ուրսուլլա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանեայց եկեղեցին եւ բիւզանդեան ժողովոց պարագայք
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի քաղաքական վիճակը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս նոր հայախօսութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս նոր հայախօսութեան: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Հաստատութիւն ստուգութեան Դաշանց թղթոյն
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն զրախնդիր վայրաբանութեանց ոմանց մերազնեայ տկարամիտ անձանց
Դիտել փաստաթուղթը Հսկայական ձեռքեր
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ներբողական ի Սուրբ խաչն Քրիստոսի եւ պատմագրական առասացութիւն ի Սուրբ Նշանն Վարագայ
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք ազգային եկեղեցական պատմութեան, ի պէտս հայկազնեաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Մատանի
Դիտել փաստաթուղթը Մարդ-գայլ
Դիտել փաստաթուղթը Մի զրոյց լուսաւորչական հայի հետ
Դիտել փաստաթուղթը Մոսկուայի հայոց եկեղեցեաց խորհրդարանի 1888 եւ 1889 թուականների հաշիւը
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս փորձական հոգեբանութեան ճառ
Դիտել փաստաթուղթը Յետին ժամք կենաց կայսեր Նիկողայոսի առաջնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան բազմերախտ հոգաբարձուի Լազարեան ճեմարանի արևելեան լեզուաց. նորին գերազանցութեան ներգործական պետական խորհրդականի եւ սենեկապետի կայսերական դրան` Յովհաննու Յովակիմեան Լազարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան կենաց եւ գործոց մեծանուն պայազատաց Լազարեան տոհմի: Մասն 1-3
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր ուղղափառ քրիստոնեայներին
Դիտել փաստաթուղթը Որբ Մատիլդա
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց քրիստոնէական ուղղափառ վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերներ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 'ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և 'ի վերայ յարձակման թաթարաց 'ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանի եւ հայոց պատերազմի համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց, յաղիւսակս համառօտեալ ի Միքայելէ արքեպիսկոպոսէ Սալլանթեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչ ցՅովհաննէս Ը ամք տեառն 1763-1831
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց, նշխարաց եւ եկեղեցւոյ Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Սիսական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տիեզերական
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պաւլոս եւ Վիրգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Ռայնա Գէորգիեւայի ինքնակենսագրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սայաթ-Նօվայ
Դիտել փաստաթուղթը Սասունցի Օհան
Դիտել փաստաթուղթը Սմբատայ սպարապետի եղբօր Հեթմոյ առաջնոյ արքայի Հայոց Պատմութին Յունաց ի Կոստանդնուպօլիս եւ Հայոց մեծաց ըստ կարգի ժամանակաց
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետարան կրօնի հասարակաց հայախօսութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Վարք տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Վերին Ագուլեաց երկու սեռից ուսումնարանների բացվիլը եւ կանոնադրութիւնքը
Դիտել փաստաթուղթը Վէքֆիլդի երէց
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհելմ-Թէլ կամ Հելուետիայի ազատութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան առաջին հնարողը Յ. Գուտտէնբերգ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ համառօտ ձեռագրաց վանուց Սեւանայ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ յիշատակարանի Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քերական որ է այբբենարան պարզ եւ դիւրին ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում այն է համառօտութիւն աւետարանական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ թուականի Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1853 ամի տեառն և ՌԳՃԲ - 1302 հայոց թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1854 ամի տեառն և ՌԳՃԳ – 1303 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1855 ամի տեառն և ՌԳՃԴ-1304 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԵ-1305
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԶ-1306 (Մոսկվա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն և ՌՅԶ-1306 Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1858 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԷ-1307