փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Պետերբուրգ
Դիտել փաստաթուղթը Bibliographia Caucasica et Transcaucasica
Դիտել փաստաթուղթը Collection d'historiens Arméniens. T. 2
Դիտել փաստաթուղթը Альбомъ армянскаго литературно-художественнаго обозренiя "Араксъ"
Դիտել փաստաթուղթը Изследованiе о дiалектахъ армянскаго языка
Դիտել փաստաթուղթը Матерiалы для изученiя армянскихъ наречiй
Դիտել փաստաթուղթը Несколько словъ о названiяхъ древнихъ армянскихъ месяцевъ
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 1
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 3
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային երգարան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային կրթութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աղիւսակ հասարակ տոկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Է դարու
Դիտել փաստաթուղթը Առողջ հոգին առողջ մարմնի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ: № 2 (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ: № 3 (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ: № 4 (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամութեան զոհեր
Դիտել փաստաթուղթը Բռնի միութիւն հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանական ազգային առակներ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանական ազգային առակներ: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք համաշխարհական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր Թոմի տնակը
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճաբանութիւնք Բալակիրեւի պալատական զուարճախօսին կայսեր ռուսաց Մեծին Պետրոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ կաղանդի օրվայ կամ նոր տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն Գրուբէ գերմանացի մանկավարժի դրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն հայոց (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք Առակաց Վարդանայ: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած
Դիտել փաստաթուղթը Խնամատարութիւն երեխայոց մարմնական եւ բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն կարդալ եւ գրել ուսուցանելու հրահանգ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկազեան օրացոյց եւ լուսնացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ-1314
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական առածներ և աւանդութիւններ, որ պարունակում է զանազան բարոյական, տնտեսական և կրօնական խորհուրդներ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութեան օրինակներ հայոց ուսումնարանների համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական քնարի այբուբենական ցանկը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի ուսումնատուութիւնը ուսումնարանները եւ ուսուցիչները
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը: Մեղադրութիւն ստախօս աբեղաներին
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպ հայոց ազգի պատմութենէն
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպք հայոց ազգի պատմութիւնից: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Մնացորդք բանից
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Չորրորդ Երկայնաբազուկ Արղութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս Ե վեհափառ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1843-1857 (1868, Ս. Պետերբուրգ )
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Շամիլի դատաստանը
Դիտել փաստաթուղթը Շաւարշ Երկրորդ կամ նորոգեալ Հայասատան
Դիտել փաստաթուղթը Չափաբերականք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ղեւոնդեայ Մեծի վարդապետի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մեծին Պետրոսի կայսեր ամենայն ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն և սկիզբն նորագիւտ պատմութեան Մխիթարաց Անեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակագրական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ռօբինզօն Կռիւզօի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վիճակախաղ զբօսանաց
Դիտել փաստաթուղթը Տրովատոր
Դիտել փաստաթուղթը Փնջիկ
Դիտել փաստաթուղթը Քաջ Վարդան Մամիկոնեան
Դիտել փաստաթուղթը Քնար հայկական