փակիր գրադարանի այս բաժինը Վիեննա
Դիտել փաստաթուղթը Beiträge zur Conjugation des armenischen Verbums
Դիտել փաստաթուղթը Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache
Դիտել փաստաթուղթը Das Etschmiadzin-Evangeliar
Դիտել փաստաթուղթը Grammatik der classischen Armenischen Sprache
Դիտել փաստաթուղթը Praktische Grammatik der armenischen Sprache für den Selbstunterricht
Դիտել փաստաթուղթը Zwei sprachwissenschaftliche abhandlungen zur Armenischen grammatik
Դիտել փաստաթուղթը Աբգարու զրոյցը Մովսէս Խորենացւոյ պատմութեան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ Ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն ազնուական զարմին Տիւզեանց
Դիտել փաստաթուղթը Աթոռ Սրբոյն Պետրոսի Առաքելապետի հիմն եկեղեցւոյ աղբիւր իրաւաբանութեան կենդրոն միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ամառնային ուղեւորութիւնից դէպ ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Այրի մայրն ու միամօր որդեակը
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ դաստիարակութեան առանձինն ծնողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ նամակագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ նամակագրութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս կամ աշխարհացոյց տախտակք (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս կամ աշխարհացոյց տախտակք (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան Հայք ի Պուքովինա
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան յիշատակագիրներ նամակներէ քաղուած
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Վարդայ Մամիկոնենոյ
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք Վարդայ Մամիկոնենոյ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Արտաշեսեան Արտաւազդայ բարքն ու վախճանը
Դիտել փաստաթուղթը Արտաւազդ եւ Մարկարէդ կամ իրական վէպ մի հայ բժիշկ ուսանողի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Բան դամբանական ի մահ Պետրոս Էֆէնտիի Եաղլըգճեան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի արքայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի արքայութեան (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն երկրագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական ընթերցուածներ նորահաս անձանց եւ ծնողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւններէն քաղուածք
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Զ
Դիտել փաստաթուղթը Բժիշկ տօքթ. Սերվիչէն Էֆէնտի
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն գիտութեանց եւ արուեստից, որ է բնական, բարոյական, պատմական ուսումնական ու արուեստական գիտելեաց համառօտ նկարագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք գրելու արուեստը
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1852, Վիեննա)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1865, Վիեննա)
Դիտել փաստաթուղթը Գիւտերուն պատմութիւնը հին ժամանակներէն մինչեւ մեր ատենները
Դիտել փաստաթուղթը Գոնրատ կայսրն ու զարմանալի տղան
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական արուեստախօսութիւն կամ գլխաւոր արուեստներու եւ անոնց դիւրին կերպով գործադրութեան առաջնորդ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական արուեստախօսութիւն կամ գլխաւոր արուեստներու եւ անոնց դիւրին կերպով գործադրութեան առաջնորդ (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական մեկնութիւն Առաքելական Աթոռոյ Սահմանադրութեան, որով տուեալ վճռոց դատակնիք սահմանաւորին ի պէտս խոստովանահարց
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական վաճառագիտութիւն ի պէտս վաճառականաց, արուեստաւորաց, դպրոցաց եւ տանուտեարց
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն գերմաներէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն գերմաներէն լեզուի (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Գուգ նաւապետին վարուցն եւ իր աշխարհքիս բոլորոտիքն ըրած երեք ճամբորդութեանց պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Դասաւորութիւն Ռուբինեան դրամոց
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակ մանկանց կամ բարոյական խորհրդածութիւնք տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Եկեղեցական պատմութիւն հանդերձ ազգային եկեղեցական պատմութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Եղիսաբեթ
Դիտել փաստաթուղթը Եպիկուրի պարտէզը
Դիտել փաստաթուղթը Երգեցողութիւնք սրբոյ պատարագի Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երգք սրբոյ պատարագի եկեղեցւոյ Հայաստանեայց, յերիւրեալք ըստ օրինաց արեւմտեան երաժշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը: Մասն Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունի անցեալէն եւ ներկայէն
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճալիք բնապատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնի աւետարանը
Դիտել փաստաթուղթը Էօմրիւ Էվլիա
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր պատմութիւն ազգային բարձրագոյն դպրոցաց եւ առանձնական ընթերցուածոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր պատմութիւն համառօտ ազգային դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Ընտանեկան փոքր օրացոյց մեծ տօներու Քրիստոսի 1879 թուականին յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական առ ամենայն պատրիարքս, արքեպիսկոպոսունս եւ եպիսկոպոսունս եկեղեցեաց արեւելեան ծիսի որք ի շնորհս եւ ի հաղորդութեան առաքելական աթոռոյ իցեն
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց ի շաբաթէ Ղազարու յարութեան մինչեւ ի շաբաթ զկնի սրբոյ զատկին
Դիտել փաստաթուղթը Ժողով Ազգային կրթութեան (1860, 38 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ի մեծապայծառ աւուր յոբելեան հանդիսի օծման ի քահանայութիւն ամենապատիւ տեառն Արիստակեայ վարդապետի Արքեպիսկոպոսի Կեսարիայ եւ ընդհանրական Աբբայի Մխիթարեան ուխտին ի մշտնջենաւոր յիշատակ սիրոյ եւ մեծարանաց նուիրեն զնուագս որդիք շնորհապարտք
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհի կեղծիք եւ իրաց ճշմարտութիւնք ի բանի վարդապետութեան եւ պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Լիւդիա
Դիտել փաստաթուղթը Լուսինեանք
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք վասն հայրենասիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ Սուրբ Գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ընթերցուածք գերմաներէն լեզուի հանդերձ գերմաներէն-հայերէն բառագրաւ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ դպրութեան սրբոյ պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրական ակնարկ Գեր. Արսէն արքեպիսկոպոսի Այտնեան ընդհանրական աբբայի Մխիթարեանց Վիեննայի կենաց եւ գործունէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր տօնասիրաց կամ ընթերցմունք կիրակի ու տօն օրերուն համար պատարագին մէջ կարդացած ընթերցուածոց և աւետարանաց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի կամ հատընտիր բառք եւ խօսակցութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կանոնաց գաղղիերէն լեզուի սրբագրեալ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն դասատանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան տաճկերէն–հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ երկրագործութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Սուրբ Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վիճակագրութիւն Ամերիկայ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտագիր Պիոսի Թ. Ս. քահանայապետի առ ամենայն եկեղեցական եւ աշխարհական հաւատացեալս ուղղափառ ազգին հայոց գաւառին Կոստանդնուպոլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քրիստոմատիա=Armenische Chrestomathie
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական աշխատսիրութիւնք հայագէտ Պ. Ֆէթթէրի
Դիտել փաստաթուղթը Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հանգիստ երանելւոյն Յովհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր վէպեր
Դիտել փաստաթուղթը Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն Ագաթանգեղոսի և Մ. Խորենացւոյ համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Հեղինէ որբ օրիորդ մը տառապանաց դպրոցին մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հինն աստուած
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց: Մաս 1: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուածք հայոց հին պատմագրների խօսքերից: Մաս 1: Գ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուածք հայոց մարզպանների պատմութեան: Մաս 1: Գ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք վարդապետութեան կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Հայաստան: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ԼԴ
Դիտել փաստաթուղթը Ճավայի դատապարտեալք
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց հրատարակեալ ի Մխիթարեան միաբանութենէ
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց Հայաստանեայց ուղղափառ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մասիս լրագրոյն աս տարուան 114 թուոյն մէջ հրատարակուած հատուածին վրայ քանի մը խօսք
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հետազօտութիւնք եւ բնագիրք: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկային լեզուին սկզբան, հանգամանաց, միութեան ու բաժանման եւ ազգային լեզուաց վրայ քննական տեսութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծն Ներսէս եւ Հայաստանի վրայ ունեցած ազդեցութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մէզհէպէ գարշը պազը տիլտէ կէզէն սէօզլէրէ քէաֆի վէ միւսքիթ ճէվապլէր
Դիտել փաստաթուղթը Միհր
Դիտել փաստաթուղթը Միրզայեան Մանուկ պէյին վարուց պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մոլորութիւնք բողոքականութեան յայտնեալք առ շինականս
Դիտել փաստաթուղթը Մովսէս Խորենացու նորագոյն աղբիւրների մասին քննադատական ուսումնասիրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան քահանայական վարուց կամ մեծի հովուապետի Յիսուսի Քրիստոսի խրատք ոգէշահք առ հովիւս եկեղեցւոյ իւրոյ եւ առ այլ քահանայս
Դիտել փաստաթուղթը Նանդուգեդցի Արթուր Կորտոն Բիմին պատահարները
Դիտել փաստաթուղթը Նաւակոծեալները կամ Աստուծոյ վստահելուն ու գործունեայ կենաց օգուտը
Դիտել փաստաթուղթը Նմանութիւն ամենասուրբ կուսին Մարիամայ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աղօթագիրք հայերէն աշխարհաբար
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն աղբերք Մովսիսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի գրքոյկ կամ գործնական խոնարհութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուաշինկթըն, Հիւսիսային Ամերիկայի միացեալ տէրութեանց գահերէց
Դիտել փաստաթուղթը Ութօրեայ հոգեւոր կրթութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն ազգային դաստիարակութեան որ է ազգային տղոց միտքը կամքն ու սիրտը կրթելու գիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք լեհահայոց դատաստանագրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Չորսլեզուեան խօսակցութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանատուութիւնք առաջին եւ երկրորդ եւ պատմութիւն նորին վկայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ բնական պատմութիւն: Հտ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Իտալիայի ի սկզբանէ մինչեւ մեր օրերը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց Հայկազանց տերութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանաց ստորին դասու համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ս. Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի Հայս եւ միութեան նոցա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց Հայկազանց տէրութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Մեծ եւ իր նորոգութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Յովսէփ եղբայրութիւնու
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան ի պատրաստութիւն եւ ի գոհութիւն սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց սահմանները: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական դասագիրք պարզ ուսողութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական ընթերցուածք գաղղիերէն եւ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից կամ նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն
Դիտել փաստաթուղթը Սկովտիայի Սթուարթեան թագաւորաց եւ առանձինն Մարիամ Սթուարթ թագուհւոյն պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Վառվառիա
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը
Դիտել փաստաթուղթը Վարդուհի Եղեւնաբերդեան կամ դիւցազնական հայրասիրութիւն (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդուհի Եղեւնաբերդեան կամ դիւցազնական հայրասիրութիւն (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բնագիտութեան ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք երկրաչափութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տարեւոր կարգ դպրութեան կամ կարգաւորութիւն Սրբոյ պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ի պէտս սարկաւագայ եւ դպրաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարեւոր կարգ դպրութեան կամ կարգաւորութիւն սրբոյ պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ի պէտս սարկաւագաց եւ դպրաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարւոյն չորս եղանակները կամ նկարագիր սքանչելեաց բնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցմեր ժամանակս
Դիտել փաստաթուղթը Տիրամայր կուսին արցունքը կամ Սուրբ Աստուածածնայ ցաւոցը վրայ այլ եւ այլ խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1858 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1859 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1860 նահանջ տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1861 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը
Դիտել փաստաթուղթը Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց 1901 ամին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց ՌՅԾ-ՌՅԾԱ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԲ նահանջ ամին գիր տարւոյ ԻԺ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական Մատենադարանին ի Վիեննա
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը իբրեւ շարունակութիւն Քրիստափ. Կոլոմբոսի: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառական բնագիտութիւն կամ ֆիզիգա համառօտ օդերեւութաբանութեամբ եւ քիմիայով
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1886)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (Վիեննա, 1856)
Դիտել փաստաթուղթը Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւնք գրոց Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստափոր Կոլոմբոս կամ Ամերիկայի գտնուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսի չարչարանաց վրայ ըղձական մտածութիւնք կամ աղօթագիրք