փակիր գրադարանի այս բաժինը Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը A grammar Armenian and English (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Armenian exercises and poetry
Դիտել փաստաթուղթը Childe Harold's pilgrimage
Դիտել փաստաթուղթը England's Eulogy
Դիտել փաստաթուղթը Les Chants Liturgiques de l'Eglise Arménienne
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Türkische Sprichwörter ins Deutsche übersetzt
Դիտել փաստաթուղթը Türkische Sprichwörter ins Deutsche übersetzt
Դիտել փաստաթուղթը Աբուսահլ Հայ
Դիտել փաստաթուղթը Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ իւր առ Վաչագան գրած թուղթն
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս եւ իւր բազմադարեան գաղտնիքն
Դիտել փաստաթուղթը Աղաւնի
Դիտել փաստաթուղթը Աղբար Թովմասի տնակը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աղբար Թովմասի տնակը: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աղերսաւորք
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք Աբեղայի «Յիշատակ Հ. Սահակայ Հէքիմեան Մխիթարեան միանձին ծաղկաբար խամրեցելոյ»
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք Յովհաննու Վանանդեցւոյ Բենիկ կոչեցեալ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք հաղորդասէր հոգւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ամսօրեայ մտածութիւնք վասն քահանայից եւ խրատք կարեւորք
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան համառօտ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Այրարատ
Դիտել փաստաթուղթը Անանիա Թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց նմոյշներ
Դիտել փաստաթուղթը Անկանոն գիրք Հին կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Անկանոն գիրք Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Անտիոքի նիստերը վերարտադրուած եւ հրատարակուած Սմբատ Սպարապետի մահուան 600-ամեակի առթիվ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն հին եւ նոր Հայաստանեայց դպրատանց տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյցք կրօնից
Դիտել փաստաթուղթը Առածք ազգայինք
Դիտել փաստաթուղթը Առակք (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Մխիթարայ Գոշի
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Ողիմպիանու
Դիտել փաստաթուղթը Առանձնութիւն հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մտածութիւնք բանաստեղծականք
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ երկնից
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինի ու քաղաքակիրթ պատանի
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բանաստեղծութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն բարոյական: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն բարոյական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն տեսական: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն տեսական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածասէր այսինքն Հոգեւոր կենաց ներածութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արա Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ բանական կամ տրամաբանութիւն Փրանկիսկոսի Սոաւէի
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1874, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Աքսորականացն ի Սիպերիա
Դիտել փաստաթուղթը Բանալիք բնական երեւութից
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1900)
Դիտել փաստաթուղթը Բանք խրատուց նախնի իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան անգղիարէն եւ հայերէն (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց: Հտ. 1 (A-L)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ յաւելուածովք ոճոյ եւ դարձուածովք նախնեաց ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկիրթ պատանի
Դիտել փաստաթուղթը Բարթէնուհի եախօս քրիսթիան կոյս Սիչիլեա Թէվարիխի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բարթէնուհի եախօս քրիսթիան կոյս Սիչիլեա Թէվարիխի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բարթողիմէոս կամ հովիւ քարոզիչ
Դիտել փաստաթուղթը Բիչչիոլա
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բնական օրէնք գրաւական, տոհմային եւ ազգային իրաւունք
Դիտել փաստաթուղթը Բուսաբանութիւն ի պէտս ազգային դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղղիա եւ Բրուսիա: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Գաղղիա եւ Բրուսիա: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Գաղղիա եւ Բրուսիա: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Գերապատիւ Կարոլոսի Վէրչէլլոնէ Բառնաբեանց միաբանութեան ընդհանուր առաջիկային դատաստանը Վենետիկու Մխիթարեան Պարսաւագրքին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Աստուածաշունչք Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Յոբայ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1865, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1867, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Գոթողիա
Դիտել փաստաթուղթը Գործաւորք
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց եւ թուղթք
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց և թուղթք (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոց բարուց
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի տուա քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի քահանայի ճառ յայլակերպութիւն տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Ենէական
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Եպիկտետեայ Իմաստասիրի առածք բարոյականք
Դիտել փաստաթուղթը Երանեակ անունով Թանկոյի թագուհւոյն պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երանելւոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի մեկնութիւն Եսայեայ Մարգարէի
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ի զանգակն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ի զանգակն (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Երգք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երեցունց հարց արդի ճարտարախօսութեան Պոսիւէի Մելդաց եպիսկոպոսի, Մասիլիոնի Քլերմոնի եպիսկոպոսին եւ հօրն Պուրտալոյի բեմասացութիւնք ի Տիրամայրն
Դիտել փաստաթուղթը Երկոտասան սաղմոս. Դաւիթ Մարգարէի խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Եօթը ցաւոց տիրամօրն խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան տօնից
Դիտել փաստաթուղթը Զիգըյմէթ խազնէ եախօտ էյի եաշամանըն թալիմի
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Ընդ եղեւնեաւ
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր հայազունք
Դիտել փաստաթուղթը Թէոփիլէ կամ Պզտի ճգնաւոր (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թէոփիլէ կամ պզտի ճգնաւոր (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆթիշի պէնի ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու
Դիտել փաստաթուղթը Ի կրօնս
Դիտել փաստաթուղթը Ի սրբանուէր հանդէս յիսնեմեան յոբելինի քահանայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Իլիական
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն համառօտ դասառական: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ եւ թուղթ Երեմիայ Մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Սողոմովնի
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կը սորվեցընէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցընել, կատարեալ մարդ ըլլալ եւ մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Իմացք ի չարչարանս Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Իտալիա
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Լիկուռը նամ ազիզին էօլիւմ թէտարիքի եախօտ Պէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Լճակիս ձկնորսը
Դիտել փաստաթուղթը Լուդովիկոս ԺԶ
Դիտել փաստաթուղթը Լուդովիկոս կամ Կորսուած տղայ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդական բերդը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդական խոստովանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք առ որդին իւր
Դիտել փաստաթուղթը Խօսեցեալք: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Խօսեցեալք: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք սրբոյն Արիստիդեայ իմաստասիրի Աթենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ քերթողաց անգղիացւոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծեր Պիւգմանը: Զատկական հաւկիթներ
Դիտել փաստաթուղթը Ծննդեան խթումը
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդչէք
Դիտել փաստաթուղթը Կամենից
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ որ կատարի ի մէջ գիշերի ի դէմս հօր Աստուծոյ (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզարի թէվարիխ
Դիտել փաստաթուղթը Կորուստ դրախտին
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն սիրելոյ զՅիսուս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ եւ ընտանեկան պատասխանիք կրօնից դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ծաղկաքաղ հատուածոց ի քերթութեանց օտարազգի մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Անգղիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն Գրիգորէ ցաւուրս իւր լուսաբանեալ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն նոր ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն վրաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն անգլիական բարբառոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ժամանակակից պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Համարողութիւն (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Համարողութիւն (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք Հայոց եւ Վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս
Դիտել փաստաթուղթը Հայբուսակ կամ հայկական բուսաբառութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց
Դիտել փաստաթուղթը Հայկ դիւցազն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկազն Սուրբ Դաւթի ճգնաւորին վարուց պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական աշխարհագիտութիւն յարաբերութեամբ աշխարհագրական համազգային երրորդ ժողովոյն եւ հանդիսին, որ ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն (Դ-ԺԳ դար) բարձրագոյն դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական մատենագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց երգք ռամկականք
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր յԱստուածային տեսարանէն Տանդէի Ալիկիէրեայ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Հետազոտութիւն հայ դիցաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հիւանդութեանց առջեւը առնելու կերպ
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւորական պատերազմ
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Հովուականք
Դիտել փաստաթուղթը Հուր սիրոյն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք բարոյական իմաստասիրութեան (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք բարոյական իմաստասիրութեան (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք կրթութեան յաւիտենական կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Ձկնորսին հիւղը: Որդեկոտոր մայր մը: Մանրավաճառին աղջիկը: Ալպեանց խրճիթը
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ խաչի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշակ հելլէն եւ լատին ճարտարախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշակք հին եւ նոր ողբերգութեանց ի հելլենաց եւ յարդեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ զոր ասաց վարժապետ պարոն Յովհաննէս Ավդալեանց ի ժողովի անդամոց Հայկեան մարդասիրական ճեմարանին որ ի Կալկաթա
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք դամբանականք վեց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք, թուղթք եւ ընդդիմասցութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մագդաղինէ
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Մարաբա Մծուրնացի կամ Կեղծ-Ագաթանգեղոս
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Թղթոցն Պաւղոսի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն աղօթից պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Մեղուաբուծութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մեքենականութիւն տեսական եւ գործական
Դիտել փաստաթուղթը Մօր մը քաշած վշտերը
Դիտել փաստաթուղթը ՅԱրիստոդեմ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս բարեխօսութեան սրբոց եւ զնշխարս նոցա եւ զպատկերս մեծարելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս գերեզմանաց
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս հնչման Լ եւ Ղ տառից մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս մարդկային պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս նմանող լինելոյ Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս քահանայութեան եւ քահանայից եւ գլխոց նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն Մուրատ-Ռափայէլ վարժարանի որ ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն վերապատուելոյ Տեառն Սերովբէի վարդապետի Ճէվահիրճեան
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Ս. Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակ երանելի տեառն Կոմիտասայ Նահատակին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարանք գալլիական պատերազմին
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Մամիկոնենի եպիսկոպոսի Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Յուլիոս կամ հոգեզաւկի մը պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նախադրունք հայ-գրաբառ քերականութեան կամ նախնական ծանօթութիւնք մասանց բանի պարզ եւ գործնական ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Նամ ազիզին Էօլիւմ թէտարիքի եախօտ էպէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկ աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ասացեալ յաղագս վարուց եւ նահատակութեան Սրբոյն Գրիգորի հայոց մեծաց Հայրապետի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ի Սուրբ քառասունսն
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ի սուրբն Ներսէս Լամբրոնացի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան յորդիս եւ ի թոռունս Սրբոյ լուսաւորչին
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 157 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 164 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին խօսակցութիւն Յիսուսին. մինաւոր հոգիին խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին խօսակցութիւն. մինաւոր հոգիին խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ պաշտպանի մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նշմարք հայկականք (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1866, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1868, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք հայ-անգլիարէն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կենդանաբանութիւն եւ մարդակազմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր մարդավարութիւն ի պէտս ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Գ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Գ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր սիրոյ առ ամենասուրբ կոյսն Մարիամ Աստուածածին
Դիտել փաստաթուղթը Նումա Պոմպիլիոս
Դիտել փաստաթուղթը Նումա Պոմպիլիոս (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Շարականք եւ երգք ժամանակարգութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ առ Ս. Կոյսն
Դիտել փաստաթուղթը Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհալի եւ պարագայ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Ոթոն կամ կորսուած տղայ
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն Վ. Ալփիերեայ ի Մերոպէ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն: (Ընտիր մատենագիրք)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբք վասն չարեացն աշխարհիս Հայոց եւ վկայաբանութիւն սրբոյն Վահանայ Գողթնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեգիրք
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն ի Պոմպէյ հնդկաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք Հին կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան յԱրեւմուտս
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն քրիստոսական հաւատոյ տեառն Դիոնեսիոսի Ֆրէսինու Հերմոպօլսոյ եպիսկոպոսի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն քրիստոսական հաւատոյ տեառն Դիոնեսիոսի Ֆրէսինու Հերմոպօլսոյ եպիսկոպոսի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտօն փառաբանութեան Սուրբ Աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ագաթանգեղայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Կատիլինեան դաւակցութեան եւ Յուգուրթեան պատերազմին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յուլիոսի Կեսարու
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի Հայոց Հայրապետի: Ներսէս Պարթեւ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի Հայոց Հայրապետի: Ներսէս Պարթեւ Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն գաղթականութեան Խրիմու հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյ յեղեալ յասորւոյն ի հայ ի հինգերորդ դարու
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակակից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայկական տպագրութեան սկզբնաւորութենէն մինչ առ մեզ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գաղթականութեան եւ շինութեան եկեղեցւոյ նոցա ի Լիվոռնոյ քաղաքի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան յունաց, հռովմայեցւոց եւ հարց եկեղեցւոյ ի պէտս ուսման ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբոյն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբուհւոյն Եղիսաբեթի հունգարացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վասն Սրբոյն Սահակայ Հայրապետին եւ Մեսրովբայ վարդապետին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Սրբոյն Շմաւոնի եպիսկոպոսի եւ ճառ ի վկայսն արեւելից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Սրբոյն Սարգսի զօրավարի
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւն ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւնք ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս ( 1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն շատ անգամ Մխիթարեանց վրայ եղած զրպարտութիւններուն պատճառները բացատրելով
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական երգք Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական երգք Հայոց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Ռոդոլփ Հաւբերդունի
Դիտել փաստաթուղթը Ռոզալիա Փալերմոյ քաղքին մէկ գեղէն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Սահման Բենեդիկտեան վանաց
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Սաւուղ
Դիտել փաստաթուղթը Սիսական
Դիտել փաստաթուղթը Սիսուան
Դիտել փաստաթուղթը Սկեւռայ վանք, վանականք և սրբարանն
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք ուղիղ խորհելոյ եւ բարւոք կելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ քահանայ կամ քահանայական սրբութիւնը ստանալու եւ կատարելագործելու հարկաւորութիւնը եւ միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի մատենագրութիւնք ըստ ընտրելագոյն ընթերցուածոց գրչագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ քահանայապետին Պիոսի Իններորդի թուղթ առաքելական յաղագս վարդապետական սահմանի անարատ յղութեան Մարեմայ Աստուածամօր կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Աիգոստինեայ Հիպպոնայ հայրապետի առանձնախօսութիւնք եւ առձեռնական
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Ներսէսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժապետին տրամաբանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց(1873)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Վարք նախնի իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոյն Ալէքսիանոսի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Վենետիկու Մխիթարեան անանուն պարսաւագրին դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհէլմ կամ քրիստոնէական ներողամտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն Բելիսարայ
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն Սրբոյն Բարդողոմէոսի առաքելոյ եւ Ս. Ոսկեանց եւ Սուքիասանց
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն Սրբոյն Շուշանկան դստեր Մեծին Վարդանայ
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն եւ գիւտ նշխարաց Ս. Թադէի առաքելոյ եւ Սանդխտոյ կուսի
Դիտել փաստաթուղթը Վրուրի Որմզդանայ Բուրաստանք
Դիտել փաստաթուղթը Վրուրի Որմզդանայ առակացն
Դիտել փաստաթուղթը Տաղասացութիւնք Գրիգորի Մագիստրոսի Պահլաւունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Տաճկական առածք
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգիրք սկսեալ ի մահուանէ մեծին Աւգոստեայ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք աշխարհագրութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք եկեղեցական տոմարագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք ժամանակագրութեան ի պէտս ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան ընդարձակ: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան դպրատանց տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան դպրատանց տղոց համար (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան դպրատանց տղոց համար (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հռետորական արուեստի
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1858, 183 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1858, 240 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք տիեզերագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց Հայրապետի ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագիր Հայոց Մեծաց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Սեղբեստրոսի պատմութեան եւ Մ. Խորենացւոյ աղբերաց
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն կարծեաց Տն. Հ. Արսենի Վ. Բագրատունւոյ յաղագս հնչման Ղ եւ Լ տառից
Դիտել փաստաթուղթը Տեօրք Աւետարանլարըն մութապըգէրի մուճիպինճէ էֆէնտիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն էօմրիւ վէ վարդապետութիւնու
Դիտել փաստաթուղթը Տնտեսութիւն մարդկային կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Տուա քիթապը վէ եօրթուլարա մախսուս թալիմաթ (1900)
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տրամախօսութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան Միաբանութենէ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Փաբիոլա կամ ստորերկրեայ գերեզմանաց եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Փաւստոս Բիւզանդ կամ հայկական եկեղեցւոյ սկզբնաւորութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Փեդրա
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ քառասնորդք
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք Արշալոյս Արարատեան օրագրին 403=406 թիւերուն բանասիրականին մէջ ազգասիրի մը յօդուածներուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քառասնորդականք կամ հատընտիր քարոզք
Դիտել փաստաթուղթը Քարայր ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1859, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուած ի մահն Աբէլի
Դիտել փաստաթուղթը Քնար Ամերիկեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստինէ կամ Գառնուկ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն պատմական
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոս պատարագեալ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսական (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺ-1310: ՃԵ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԱ-1311 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԳ=1313
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԴ=1314
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԷ=1317 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1869 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԸ = 1318 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԹ=1319 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԲ-ՌՅԻԳ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4366
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԳ-ՌՅԻԴ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4367
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԵ-ՌՅԻԶ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4368
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԶ-ՌՅԻԷ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4369
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԸ-ՌՅԻԹ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4370-4371
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԹ-ՌՅԼ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4371-4372
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԼԱ-ՌՅԼԲ եւ շրջանի Հայկին 4373-4374
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1884 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԼԳ-ՌՅԼԴ եւ շրջանի Հայկին 4375-4376
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1852 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1853 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԲ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ (Վենետիկ, 1854)
Դիտել փաստաթուղթը Օրհնութիւնք Հին Կտակարանաց եւ ծաղկաքաղ ի սաղմոսաց
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէլիչէ կամ որբ տղայ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէնհէյմ կամ Առաքինութիւն վարձատրեալ (1853)