փակիր գրադարանի այս բաժինը Փարիզ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն սաղմոսի (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ անգղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ֆռանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Արշաւանք արաբաց ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Բան հրաւէր սիրոյ որ առաջի առնէ զպատասխանի խնդրոց ինչ ինչ մասանց հաւատոյ ըստ լուսավորչադաւան վարդապետութեան Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն մարդկային վարմանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թղթոյ քննութիւնն ու հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Դաշնակք Լամարթինեայ
Դիտել փաստաթուղթը Դասարան Հայկազն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց
Դիտել փաստաթուղթը Երկու տող
Դիտել փաստաթուղթը Երկրագործութիւնը որպէս ուղիղ ճանապարհ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւն ընծայի
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 2-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 3-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւնք ուրումն քրիստոնեայ իմաստասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք յաղագս քրիստոսական հաւատոյ ի ցոյց ճշմարտութեան նորին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայկազեան ուսումնասիրաց ընկերութ. Բարիզու
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր խորհրդածութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգրքուկ հայերէն-տաճկերէն-ֆռանսերէն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հայեր
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Միջակ վարդապետարան ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս դաստիարակութեան աղջկանց
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս դաստիարակութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս մարդկային իրաւանց եւ պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն անցից Մուրատեան վարժարանին
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Օռլէանի բամբակի մշակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 424 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 573 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան միաբանութեան Վենետիկոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ այբբենարան վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ և յաջորդաց իւրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան վարժարանին ի սկզբնաւորութենէ նորին մինչեւ ցամն 1855: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նախնեաց վաճառականութեան եւ ճանապարհ հարստութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատուիրանագիր Փարիզու արքեպիսկոպոսի առ ուխտ եւ առ հաւատացեալս իւրոյ վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 174 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 285 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1881, 3-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինիէ (1881, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն, օրէնք եւ ընդհանուր կանոնք որմնադրական ուխտին Գաղղիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբն Ներսէս կամ Հայաստանի բարերարը
Դիտել փաստաթուղթը Վահրամայ Րաբունւոյ ոտանաւոր պատմութիւն Ռուբենեանց
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգիրք
Դիտել փաստաթուղթը Տելեմաք (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Տելեմաք (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տքնութիւնք եւ սփոփանք հայրենասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւալի պատմութիւն Քօնդ տը Սէնվիյլ ազնուականին
Դիտել փաստաթուղթը Փելիքս եւ Պաւլինէ կամ Ժուրայ լեռան տակի գերեզմանը
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1856)