Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալթունեան Արշակ
Title: Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ ի Լեհաստան
Publisher (standardized): տպ. Հայաստանյան ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հայաստանեայց ընկերութեան
Place (standardized): Ֆոքշան
Place (as it is on book): Ֆօքշան
Year of Publication: 1877
Notes: Ուղեւորութիւն յամին 1876 Արշակայ Մ. Ալթունեան: Տիտղոսաթերթի վրա` զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է Թ, 116: 154 էջից շարունակվող էջակալությամբ` «Տեղեկութիւնք ի վերայ Սուչաւայի Հայոց»: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 16x11 սմ։
Զ, Գ, 164 էջ։
File size: 27,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia