Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տօնացոյց ՌՊԾԳ ամին գիր տարւոյն է Զ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: [1853]
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է բնագրի առաջին էջից:
Շարվ. 16x10 սմ։
30 էջ։
File size: 15,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia