Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺ=1310
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպեալ ի գործարանի Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս, Ֆինճանճըլար
Year of Publication: 1860
Notes: Երրորդ տարի:
Յօրինեալ ի Տէր Երեմիա Քահանայէ Ս. Ստեփաննոս եկեղեցւոյ Խասգիւղի:
Շարվ. 9x4 սմ։
88 չհ., գծափակ էջ, նկ.:
File size: 7,24 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 73372-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia