Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1860 նահանջ տարւոյ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1860
Notes: Գ տարի: Աշխատասիրութեամբ Մխիթարեանց: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Տպակից է՝ Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1858 տարւոյ: Ա. տարի (1858); Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1859 տարւոյ: Բ. տարի (1859):
Շարվ.` 14x8,5 սմ։
124 էջ, նկար։
File size: 115 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia