Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մովսէս Կաղանկատուացի
Title: Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Կարապետ Շահնազարյան
Publisher (as it is on book): Ի գործատան Կ. Վ. Շահնազարեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1860
Notes: Ի լոյս ընծայեաց հանդերձ ծանօթութեամբք Կ. Վ. Շահնազարեան: (Շար հայ պատմագրաց): Գրքի պակաս էջերը՝ 94, 95, 167-170, 207, 208, 325, 351, 418, 419 լրացվել է Ազգային գրադարանի օրինակից:
Շարվ.՝ 8x12 սմ։
432 էջ։
File size: 21,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia