Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եզնիկ Կողբացի
Title: Եղծ աղանդոց
Publisher (standardized): տպագր. Ճանիկ Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1860
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Եզնըկայ վարդապետի Կողբացւոյ Եղծ աղանդոց: Տիտղոսատին՝ Եզնիկ Մատենագիրք: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 7,8x4,6 սմ։
288 էջ, նկ.։
File size: 23,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 289-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia