Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չամուրճեան Յովհաննէս
Title: Մ. Մ. Այվատեանին նամակին քննութիւնը քրիստոսական եկեղեցւոյ կառավարութեանը վրայ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կօստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Հրամանաւ Տ. Տ. Սարգսի արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ եւ կրօնական ժողովոյն: Գրեց Յովհ. Պրու Տ. Կրպտ. Տէրոյենց: Շապիկը՝ զարդափակ, վրա՝ զարդանկար:
Շարվ. 14x7 սմ։
96 էջ։
File size: 30,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia