Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տեսութիւն 125 թիւ Մեղու հանդիսին
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Նիկոմիդիացի բարեկամ մը. Ստորագրողի տվյալները վերցված են բնագրի վերջին էջից:
Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 9,5x6 սմ։
60 էջ։
File size: 5.87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia