փակիր գրադարանի այս բաժինը 1878
Դիտել փաստաթուղթը «Մշակի» խմբագիր պ. Գրիգոր Արծրունու հասցէին
Դիտել փաստաթուղթը Ազատ երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Աթէշ տիլլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Անապատում
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Անցք Տարոնոյ ուխտի
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին քայլ բարւոքման Ազգիս հայոց ի Հայաստան աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Արտօսր Հայաստանի կամ տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, Ճապաղ Ջուրի եւ Երզնկայու
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի գիտութեան ռուս լեզուի կամ ամենահեշտ կերպով
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի հայերէն շարադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական ընթերցուածներ նորահաս անձանց եւ ծնողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Բացադրութիւն մայրենի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ընդդէմ գրութեան Գալուստ Շերմազանեանի, որ «Արարատ» լրագրումը փետրվար ամսոյ սոյն ամի տպեալ էր
Դիտել փաստաթուղթը Գիրգոր Կաւափա
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական տօմարագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն գաղղիարէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դամբանական ի յիշատակ հանգուցեալ Հ. Կղեմէս վարդապետի Սիպիլեան
Դիտել փաստաթուղթը Դամբարան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Դօն Կարլոս
Դիտել փաստաթուղթը Դօն Քիշօտ Լամանշեցի
Դիտել փաստաթուղթը Ենէական
Դիտել փաստաթուղթը Երգ վասն պաշարման Կարուց բերդին և անակնունելի յաղթութեան Ռուսաց ի վերայ լերին որ կոչի Ալաճայ անդ ի Շիրակ մերձ յԱնի 1877 ամի ի յ3-ն հոկ.-ի 6-ն նոյեմբերի
Դիտել փաստաթուղթը Երեխաների առ իրենց ծնողք պարտաւորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բարեկամ կամ Պետրոսի ճանապարհորդութիւնը դէպի Ճապոնիայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ թուաբանութիւն: Հտ. Ա (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Ընտանեկան փոքր օրացոյց մեծ տօներու Քրիստոսի 1879 թուականին յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր առակներ
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչ շահեցանք Պէրլինի վեհաժողովէն
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանական խնդիրների ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Մարկոսի Աղաբէգեան հայոց աշխարհի, ազգի եւ եկեղեցու ազգայնութեան մասին առ պատուականաց պատուական Տէր Ներսէս արքեպիսկոպոս Անւոյ եւ պատրիարք Օսմանեան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թռչող միտք կամ մեր Կովկասի հիմիկվան լրագիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 8
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ եւ թուղթ Երեմիայ Մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք սրբոյն Արիստիդեայ իմաստասիրի Աթենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծնողասէր Թեկղին եւ իր բարի գործքերն: Հտ. II
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր կազմակերպական կանոնագրի օսմանեան Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Կռուածաղիկ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դիցաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մանկավարժութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն պատկերաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրատարակութիւն Կովկասի բժշկական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն բառբառոյ Հայաստանի Վանեցւոյն առ ամենայն հայս
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք Սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Մանուկներու արքայութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մէթոտի վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Մուգատտէս վազլար
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն Մուրատ-Ռափայէլ վարժարանի որ ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Նաթան իմաստուն
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն գրաբառ լեզուի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նախապաշարմունք
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ասացեալ յաղագս վարուց եւ նահատակութեան Սրբոյն Գրիգորի հայոց մեծաց Հայրապետի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Հայաստան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ազգային երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերթուածներ
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր առ ուսանողս
Դիտել փաստաթուղթը Ողջախոհն Արայ
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեգիրք
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկէ ասեղներ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական ատենախօսութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի Հայս եւ միութեան նոցա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պօլուիմպէրիալ
Դիտել փաստաթուղթը Ռընէ
Դիտել փաստաթուղթը Սենեքերիմ թագաւոր հայոց Վասպուրականի
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնէական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցոյ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան Հ. Արսենի Կոմիտասայ Բագրատունւոյ Մխիթարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԸ ամին գիր տարւոյ Տ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԸ-ՌՅԻԹ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4370-4371
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան Ազգիս Հայոց 3986 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԻԸ-1328-ՌՅԻԹ-1329 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց»
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց 1328-ՌՅԻԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԸ-ՌՅԻԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4371 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԸ - 1328
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4371 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԸ - 1328 (1878, տպ. Գ. Զարդարյան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրլէանի կոյսը