Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չամանեան, Համազասպ
Title: Բարոյական ընթերցուածներ նորահաս անձանց եւ ծնողաց համար
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1878
Notes: Օգտակար խրատք եւ օրինակք: Գրեց Հ. Համազասպ Վ. Չամանեան Մխիթ. ուխտէն.
Տպակից է՝ Բարոյականք Պլուտարքեայ (1860) ; Հաւաքածոյ հայկական ասացուածաց ի պէտս նորավարժ ուսանողաց (1862) գրքերին:
Շարվ. 9,5x5,5 սմ։
4 չհ., 232 էջ:
File size: 25,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia