Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Ղեւոնդեան, Նիկողայոս
Title: Բացադրութիւն մայրենի լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Въ типографiи Амбарцума Энфiаджiанцъ и К
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1878
Notes: Առաջին տարուայ ձեռնարկ ծնողների եւ ուսուցիչների համար: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 17x10 սմ։
128 էջ։
File size: 25,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia