Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դաւթեանց, Մեսրովբ
Title: Տարերք հայերէն քերականութեան Հ. Արսենի Կոմիտասայ Բագրատունւոյ Մխիթարեանց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ամենափրկիչ վանքի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ամենափրկչեան Ս. վանաց
Place (standardized): Նոր-Ջուղա
Place (as it is on book): Ի Նոր Ջուղա
Year of Publication: 1878
Notes: Ի վեցերորդ տպագրութենէ Վենետկայ փոխեալ յաշխարհիկ եւ իդիւրալուր բարբառ Նոր Ջուղայ: Երկասիրութեամբ Տէր Մեսրովբայ Կ. Դաւթեանց: Արդեամբք եւ ծախիւք հասարակութեան Նոր Ջուղայ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 11x6 սմ։
5 չհ., Զ, 2 չհ., 312, 1 չհ. էջ, 2 ներդիր թ. աղյս.։
File size: 59,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia