Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շիրակունի, Թադէոս
Title: Երգ վասն պաշարման Կարուց բերդին և անակնունելի յաղթութեան Ռուսաց ի վերայ լերին որ կոչի Ալաճայ անդ ի Շիրակ մերձ յԱնի 1877 ամի ի յ3-ն հոկ.-ի 6-ն նոյեմբերի
Publisher (standardized): տպ. Ֆյոդորովի և Թառումյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրվեց Փեդրօվի և Թառումեանի տպարանում
Place (standardized): Գանձակ
Place (as it is on book): Գանձակ
Year of Publication: 1878
Notes: Սպարապետութեամբ հայկազն քաջ գեներալի Լորիս Մէլիքովի: Յօրինեց Թ. Վ. Շ... Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 17x7,5 սմ։
10 էջ, նկ.։
File size: 2,95 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia