Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց 1328-ՌՅԻԸ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպ. Յ. Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով
Year of Publication: 1878
Notes: Շապիկը և տիտղոսաթերթը զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
120 չհ. գծափակ էջ, 1 թ. դիմանկար, նկ.։
File size: 12,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia