Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բարրօ Թեոդոր Հենրի
Title: Երեխաների առ իրենց ծնողք պարտաւորութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Համբարձումայ Էնֆիաճեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1878
Notes: Գրեց Թ. Հ. Բարրօ: Նախակրթական ուսումնարանների համար: Տարրական կրթութեան ընկերութիւնից պսակուած գործ: Թարգմանեց ֆռանսերենից Սարգիս Յովհաննեսեան Տէր Գրիգորեանց:
Շարվ.` 13x9 սմ։
3 չհ., 102 էջ։
File size: 14,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia