Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քէրէստէճեան, Պօղոս
Title: Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1878
Notes: Յեղ ի գրաւոր բան Պօղոս Գ. Քէրէստէճեան: Երկրորդ տիպ: Գործ ասիական ընկերութեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին զարդանկար:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
Բ, 32 էջ։
File size: 5,52 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia