Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խաչիկ Քահանայ
Title: Ընտանեկան փոքր օրացոյց մեծ տօներու Քրիստոսի 1879 թուականին յաւելուածով
Publisher (standardized): տպ. Վ. Հայնրիխի
Publisher (as it is on book): Տպարան Վ. Հայնրիխի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1878
Notes: Բառից, խօսակցութեանց եւ բարոյական խրատուց, հայերէն եւ ռումաներէն: Յօրինեալ Խաչիկ Քահանայէ Ռոմանիոյ երկրի Յոգնա քաղաքի:
Շարվ.` 13x7 սմ։
48 երկսյուն էջ։
File size: 5,67 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Սերեբ-255
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia