փակիր գրադարանի այս բաժինը 1880
Դիտել փաստաթուղթը Ա. Տարեկան տեղեկագիր գործադիր ժողովոյ 1879-80 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Ադալա
Դիտել փաստաթուղթը Ազգանուէր հայուհեաց ընկերութիւն հաստատեալ ի 11 ապրիլ 1879
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ հայ լեզուն
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն բնական ըստ նորագոյն տեղեկութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն քաղաքական վերջին փոփոխմանց համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Առածք ազգայինք
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահական ընթերցանութիւն նեղ եւ խոնաւ բնակարանների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւնք երկու ծածկագիր յիշատակարանաց Անի քաղաքի եւ Հոռոմոսի վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Գաւառական թատրերգութիւն կամ դպրոցէն փախչող տղու մը ապագան
Դիտել փաստաթուղթը Գըզլարըն թալիմ ու թէրպիյէսի
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիրակութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դատաստանագիրք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Երգեր ու եղանակներ տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք ի գրոց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Կարօտ եմք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ազգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բառաքննութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական յիսնակ առակ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ մանկական երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Մի զրոյց լուսաւորչական հայի հետ
Դիտել փաստաթուղթը Մոլութեան մը զոհերը
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսա կէլ
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետական եւ հայրենի աշխարհ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Շարժմունք երկնային մարմնոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագ վէ ային ու ատէթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խալիպեան ուսումնարանին ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Սաթինիկ Տրդատ
Դիտել փաստաթուղթը Սահման Բենեդիկտեան վանաց
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնեական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հանրահաշուոյ Գաղիոյ Լիսէներու ծրագրոյն համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը մուգատտէս եանի Ահտը Աթիգ վէ Ահտ ը ճէտիտ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Քիլիսէ ազալըղընա գապուլ օլունաճագ քիմսէլէր նէ՞ շարթլար իլէ գապուլ օլունմալը տըրլար
Դիտել փաստաթուղթը Քնար
Դիտել փաստաթուղթը Քնարիկ մանկական
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստափոր Կոլոմբոս կամ Ամերիկայի գտնուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին ճամբորդութիւնը աս աշխարհէս հանդերձեալը (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Օն իքի շահիտլէր
Դիտել փաստաթուղթը Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4373 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼ=1330