փակիր գրադարանի այս բաժինը 1893
Դիտել փաստաթուղթը Исторiя Арменiи
Դիտել փաստաթուղթը Աղուանից երկիր եւ դրացիք
Դիտել փաստաթուղթը Ամէրիգանըն քէշֆի եանի մէշհուր Քրիստափոր Գօլօմպոսըն Ամէրիգա գըթասընը պուլտուղու
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք լատիներէն-հայերէն ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք հայերէն-գաղղիերէն (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական գիտութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Արծիվ Վասպուրականի
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք ռուսերէնից-հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բժիշկ տօքթ. Սերվիչէն Էֆէնտի
Դիտել փաստաթուղթը Գարնան շողեր աշնան ցօղեր
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանիայի մանկավարժական բարձրագոյն հաստատութիւնների գործունէութիւնը եւ հայ ուսանողները
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական բառարան տաճկերէնէ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական բարոյագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Երգք հոգեւորք համահաւաքեալք յեկեղեցական գրոց Հայաստանեայցս սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Կայծեր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կիւզէլ Անժէլ եախօտ Լէօնա: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ մատենից գրադարանի Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակ երանելի տեառն Կոմիտասայ Նահատակին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակաց ծաղիկներ
Դիտել փաստաթուղթը Շար հայ կենսագրութեանց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Շար հայ կենսագրութեանց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Շար հայ կենսագրութեանց: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սիսական
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն Սեղբեստրոսի պատմութեան եւ Մ. Խորենացւոյ աղբերաց
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւնք գրոց Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի