Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիբեան Ուսումնարանի Ազգիս Հայոց
Place (standardized): Թեոսոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1871
Notes: ԺԲ տարի: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Թվայնացված օրինակը սկզբից և վերջից թերի է:
Տպակից է՝ Յովսէփ Չորրորդ Երկայնաբազուկ Արղութեանց (1868) գրքին:
Շարվ.` 15,5x9 սմ։
(26-182) էջ, նկ.։
File size: 47,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-2397
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia