Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս ի Ղալաթիա
Year of Publication: 1863
Notes: Ի հայրապետութեան՝ Տ. Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ. Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի, տեղապահի Պատրիքարքական աթոռոյս Կոստանդնուպօլսոյ:
Յօրինեալ ի Տ. Երեմիայ Քահանայէ Խասգյիւղի: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 8,5x4,5 սմ։
80 չհ. էջ, նկ.:
File size: 6,41 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia