Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ = 1316
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի Վանս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1866
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի հանգուցեալ կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղեմայ: Եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Պօղոսի արքեպիսկոպոսի: Յօրինեալ ի Միաբանական ուխտէնՍրբոց Յակովբեանց: Ա տարի:
Շապիկը՝ զարդափակ, վրան զարդանկար: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 9x4 սմ։
85 չհ. գծափակ էջ, նկ.:
File size: 6,58 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia