Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այվազեան, Գաբրիէլ
Title: Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Խալիպեան Ուսումնարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1871
Notes: Ի պէտս ուսումնասէր մանկտւոյն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 9,5x5 սմ։
47 գծափակ էջ:
File size: 3,62 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-153
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia