Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ-1309
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Խալիպեան տպարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1859
Notes: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ. 9x5 սմ։
174 չհ., գծափակ էջ, , նկ.:
File size: 19,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia